B.Pharma/ M.Pharma Sem. Exam Dec-Jan 2017-18 Time Table

Pt. Ravishankar Sukla University, Raipur Chhattisgarh (PRSU), Time Table of B.Pharmacy / M.Pharmacy Sem. Exam Dec-Jan 2017-18 declared :-

B.Pharmacy / M.Pharmacy Sem. Exam Dec-Jan 2017-18 Time-Table

Exam Timing 11:00am to 02:00pm

Category: